zabiegala

Monkey Shoulder Smokey Monkey

Blended Malt — Scotland

Tasted
3.0
3.0 out of 5 stars
Definitely Smokey!